“จิงจูฉ่าย” สมุนไพรต้านมะเร็ง โดยมหาวิทยาลัย มหิดล

“จิงจูฉ่าย” สมุนไพรต้านมะเร็ง โดยมหาวิทยาลัย มหิดล

สมุนไพรจิงจูฉ่าย (Artemisia vulgaris var. indica) เป็นพืชในวงศ์ Asteraceae ในทาง การแพทย์แผนจีนสมุนไพรจิงจูฉ่ายเป็นยาเย็นฟอกเลือดขับพิษ มีผู้ป่วยมะเร็งบางรายมีอาการ ดีขึ้นหลังจากดื่มน้ําคั้นจิงจูฉ่าย นอกจากนี้มีการวิจัยรายงานว่าจิงจูฉ่ายมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ มีฤทธิ์ในการต้านการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง แต่หลักฐานที่จะนํามาสนับสนุนการวิจัยเหล่านี้ยังไม่ เพียงพอ

ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ทําโครงการพิเศษนี้ขึ้น โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รศ.ดร.เภสัชกรหญิง วีณา จิรัจฉริยากูล ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.เภสัชกรหญิง ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของเซลล์ และฤทธิ์ต้าน อนุมูลอิสระ โดยเตรียมสมุนไพรจิงจูฉ่ายเพื่อการทดสอบ เป็น 3 วิธี คือ นํ้าคั้นจากใบ [ก], สารสกัดเอทานอล เตรียมจาก วิธีหมัก[ข], และสารสกัดที่เตรียมโดยวิธี Soxhlet apparatus – สารสกัดเอทานอล [ค], สารสกัดได คลอโรมีเทน [ง], และสารสกัดปิโตเลียมอีเทอร์[จ]) เปรียบเทียบองค์ประกอบเคมีเบื้องต้นของ สมุนไพรทดสอบด้วย thin-layer chromatography นําสมุนไพรทดสอบมาศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูล อิสระโดยวิธี DPPH ผลการทดลองพบว่า สมุนไพรทดสอบ [ก-ง] มีค่า IC50 410.8 μg/ml, 278.2μg/ml, 312.5 μg/ml, และ 982.3 μg/ml ตามลําดับ ส่วนสมุนไพรทดสอบ [จ] ไม่มีฤทธิ์

และการทดสอบฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของเซลล์ด้วยวิธี MTT เซลล์มะเร็ง 3 ชนิดที่ใช้ทดสอบ ได้แก่ เซลล์มะเร็งเต้านม (SKBR-3), เซลล์มะเร็งรังไข่ (SKOV-3) และเซลล์มะเร็งลําไส้ใหญ่ (Caco-2) ผล การทดลองพบว่า สมุนไพรทดสอบ [ก,ข,ง,จ] มีฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเต้านม (SKBR- 3) ด้วยค่า ED50 371.23 μg/ml, 394.47 μg/ml, 21.07 μg/ml, 122.54 μg/ml ตามลําดับ และ เซลล์มะเร็งรังไข่ (SKOV-3) ด้วยค่า ED50 139.96 μg/ml, 205.1 μg/ml 61.27 μg/ml, 111.49μg/ml ตามลําดับ ส่วนสมุนไพรทดสอบ [ค] ไม่มีฤทธิ์ต่อเซลล์มะเร็งเต้านม (SKBR-3) และ เซลล์มะเร็งรังไข่ (SKOV-3) และสมุนไพรทดสอบ [ก-จ] ไม่มีฤทธิ์ต้านการแบ่งเซลล์มะเร็งลําไส้ ใหญ่ (Caco-2)

จากการทดสอบจะเห็นได้ว่าหากนำใบจิงจูฉ่ายมาคั้นน้ำดื่ม จะมีฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของเซลล์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และสามารถต้านการแบ่งตัวของเซลล์ ทั้ง 2 ใน 3 ชนิด คือ เซลล์มะเร็งเต้านม (SKBR-3), เซลล์มะเร็งรังไข่ (SKOV-3) แต่ไม่มีผลในเซลล์มะเร็งลําไส้ใหญ่ (Caco-2)

ติดตามรายละเอียด สั่งซื้อได้ที่ 👇🏻
WEBSITE : www.inwiangvalley.com
Line : https://bit.ly/2mLpi6O (@inwiangvalley)